Nyheter - Arkiv

Detta är vår plats för nyheter men också vårt arkiv för äldre material.

Våra nyheter handlar om det som händer i kommunen och i omvärlden, 
samt det som vi miljöpartister medverkar i och arbetar för. De övriga länkarna här under går till våra motioner, när vi skriver i olika media eller blir intervjuade, protokoll och andra handlingar som vi vill göra tillgängliga för våra medlemmar och allmänheten. Visst material kommer enbart visas för våra medlemmar som begärt access hos kansliet mark@mp.se

______________________
22/5 är det biologiska mångfaldens dag

Den mest omfattande studien av livet på jorden som någonsin genomförts är FN:s rapport som kom 6 maj. Den visar att mänskligheten har misskött planeten och förstört dess förmåga att förnya de resurser vi är beroende av för vår överlevnad, som frisk luft, drickbart vatten och produktiv mark.

Forskarna slår fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. I haven finns ex. 400 olika döda zoner som motsvarar en yta stor som Storbritannien. En miljon arter på jorden riskerar att försvinna – många redan inom det närmaste årtiondet.

Naturvårdsverket rapporterade nästan samtidigt att i Sverige mår endast 20 procent av naturtyperna och 40 procent av växt- och djurarterna bra.

Läget är akut. Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor.

Miljöpartiet är det parti som av Naturskyddsföreningen bedömts driva miljöfrågorna bäst i Europaparlamentet. Vi har ingått i de utskotten där mest effektivt miljöarbete har kunnat bedrivas.

Med väljarstöd kommer vi kunna fortsätta driva en progressiv miljöpolitik i Europa. 26 maj är det Europaparlamentsval. Vi går till val för att vända utvecklingen både vad gäller hot mot miljön likväl som hat mot medmänniskor. Använd din röst för miljön och hoppet!https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment


HandlingsprogramI Marks kommun arbetar vi för:
  • En kommun där hållbarhet är en självklarhet.

  • En kommun där alla är inkluderade.

     

Kommunen behöver ta klimatproblemen på allvar. Vi står inför flera stora investeringsprojekt. Av den totala energiåtgången under en byggnads livstid går en majoritet åt vid själva byggtiden, med stora mängder växthusgaser som släpps ut. Vi menar att kommunen kan vara en förebild genom att ställa klimatsmarta krav då vi bygger.

Vi har verkat för att inte äventyra kommunens ekonomi under de år vi varit med och styrt. Vi vill däremot se en större trogenhet i att öronmärkta pengar används för det de är avsedda för.

Vi vill att kommunen ska bli en mer demokratiskt verksamhetsdriven organisation med medborgardialog och samverkan.

Samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommun tror vi kan leda till att fler arbeten skapas. Vi anser att kommunen behöver ta ett större arbetsmarknads- och personalpolitiskt ansvar. Ex. kan daglig verksamhet, för funktionsnedsatta, omvandlas till riktiga anställningar.

Kommunen måste ta ett större ansvar för att också satsa på utbildning för dem som riskerar att hamna i utanförskap. Utbildning skall vara en självklarhet.

Äldre och yngre ska kunna ha naturliga mötesplatser och tillgång till kulturupplevelser vilket kommunen kan hjälpa till med. Folkhälso- och tillgänglighetssatsningar behöver genomsyra alla kommunens verksamheter mycket mer.